Εντατική μορφή καλλιέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Σήμερα η εφαρμογή της εντατικής καλλιέργειας από την πλειοψηφία των παραγωγών οδηγεί μακροχρόνια σε προβλήματα. Το πιο βασικό είναι η υποβάθμιση των εδαφών, η οποία δημιουργήθηκε λόγω πολλών καταχρήσεων αλλά και λανθασμένων πρακτικών του παρελθόντος. Αποτέλεσμα είναι να είναι άκρως απαραίτητες οι αυξημένες εισροές σε λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά.
Εκτός από την υποβάθμιση των εδαφών όμως δημιουργούνται προβλήματα στην εφαρμογή της εντατικής καλλιέργειας και λόγω έλλειψης πρώτων υλών. Οι ποσότητες των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μεγάλες και ήδη υπάρχει συζήτηση για την ορθολογική τους χρήση. Για κάποιες από τις πρώτες ύλες σε κάποια χρόνια φαίνεται ότι θα υπάρχουν ελλείψεις.
Οι λύσεις έρχονται με τις σύγχρονες μορφές καλλιέργειας. Λύσεις από το παρελθόν είναι η μία απάντηση με την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας. Όμως επειδή δεν δύναται να εφαρμοστεί καθολικά, υπάρχουν νέες τεχνολογίες που οδηγούν στην νέα μορφή της γεωργίας ακριβείας. Σύμφωνα με την γεωργία ακριβείας στον αγρό πέφτουν ακριβώς οι ποσότητες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων που είναι απαραίτητες με τις ελάχιστες επιπτώσεις στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή μιας πιο φιλικής για το περιβάλλον καλλιεργητικής μεθόδου μπορεί να είναι θέμα πολιτικής απόφασης, όμως πρωτίστως είναι απόφαση του ίδιου του παραγωγού, που μέσω της ευαισθητοποίησής του θα συμβάλλει στην βελτίωση των πρακτικών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή την περίοδο, μπορεί ένας επαγγελματίας αγρότης να επιδοτηθεί για την εφαρμογή των αρχών της βιολογικής γεωργίας.

Σχόλια