Προειδοποίηση για την ελιά στην Αχαΐα


σύνδεσμος με πλήρη στοιχεία

Συστήνεται ο ψεκασμός με χαλκούχο για την αντιμετώπιση καρκίνωσης και καπνιάς.

Σχόλια