Έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων

Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, τα ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το οινολογικό εργαστήριοαναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόµενη από: 

α) φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου, 
β) φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούµενου οινολόγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.δ. 243/1969, όπως ισχύει, 
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος, ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος, 
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου οινολόγου και
ε) αντίγραφο της σχετικής σύµβασης πλήρους ή µερικής απασχόλησης του οινολόγου, ή σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιώνΣχόλια