Ανάγκες για πολλαπλασιαστικό υλικό

Το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι ο θεμέλιος λίθος της φυτικής παραγωγής. Είτε είναι σπόρος είτε μόσχευμα ο παραγωγός θα αναζητήσει πολλαπλασιαστικό υλικό ποιότητας που θα δώσει δυνατή παραγωγή.
Στην διεθνή αγορά το εμπόριο του πολ/κου υλικού αποτελεί μία ισχυρή βιομηχανία. Σημαντικότατα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέσω των πειραμάτων βελτίωσης των ποικιλιών, είναι ομως αλήθεια ότι ολοένα και λιγότερες εταιρείες ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, καθώς οι εταιρείες κολοσσοί συγχωνεύονται μεταξύ τους ή εξαγοράζουν μικρότερες ερευνητικές εταιρείες.
Στην Ελλάδα η δημιουργία πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και η βελτίωσή του είναι μια σπάνια διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις, όμως η μικρή αγορά και η έλλειψη καθορισμένων πλαισίων για διάφορα είδη καλλιεργειών έχουν οδηγήσει στην επικράτηση εισαγόμενου πολ/κου υλικού σε πολλούς τομείς. Παρατηρείται το φαινόμενο ακόμη και παραδοσιακές ποικιλίες να κυκλοφορούν από ξένους οίκους ως μοναδική πηγή του πολ/κου υλικού, ενώ στη χώρα μας δεν υπήρξε ενδιαφέρον ή κυρίως δεν υπήρξε δυνατότητα λόγω προβληματικών απαραίτητων διαδικασιών.
Θεωρείται επιβεβλημένη η αναδιάρθωση του συγκεκριμένου τομέα παραγωγής. Τί προτείνουμε;
Αρχικά να καθοριστούν τομείς προτεραιότητας, δηλ. ποιες καλλιέργειες οφείλουν οι ερευνητές να εστιάσουν για να δημιουργηθούν πιστοποιημένες ελληνικές ποικιλίες.
Οι φυτωριούχοι και οι παραγωγοί στους τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να δημιουργήσουν πλαίσια συνεργασίας.
Εκτός από τα ήδη καλλιεργούμενα ήδη είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν καλλιεργούμενες ποικιλίες από ενδημικά φυτά της χώρας μας που λόγω της μοναδικότητας μπορούν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διεθνή αγορά.
Τέλος πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και πλαίσια για την γρήγορη, αξιόπιστη και έγκυρη δημιουργία νέων ποικιλιών.
Η δημιουργία μονάδων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού είναι κάτι το οποίο προτείνεται και ως επιχειρηματική δραστηριότητα, συνδυάζοντας την παραγωγή και την έρευνα.

Σχόλια