Γεωργικές προειδοποιήσεις

Αχαΐα, κυκλοκόνιο, καρκίνωση και καπνιά ελιάς >>

Τα χαλκούχα συμβάλλουν στην καταπολέμηση και των 3 προσβολών.

Σχόλια