Γεωργικές προειδοποιήσεις 3/8/2012

Μηλιά και αχλαδιά. Αφορά προσβολές από καρπόκαψα, μύγα της μεσογείου, κόκκινο τετράνυχο. Προσοχή στις συστάσεις σχετικά με την υπολειμματικότητα των σκευασμάτων.

Σχόλια